July 3, 2018

Medical Advisors

  • Dr. Nitin Shah
  • Dr. Meghal Sanghavi

Panel doctors –

  • Dr. Deepak Sheth
  • Dr. Kalpana Patravala
  • Dr. Indumati
  • Dr. Choudhary
  • Dr. Lakshmi Patkar
  • Dr. Khyati Patrawala
  • Dr. Manisha Nadkarni
  • Dr. Bindu Sudhir